gototopgototop
ورود به سایتخانه احادیث احادیث از چهارده معصوم«علیهم السلام» حضرت محمّد «صل الله علیه و آله و سلم» کلمات حکمت آمیز پیامبر اکرم (ص) -1

کلمات حکمت آمیز پیامبر اکرم (ص) -1

میانگین امتیار کاربران: / 121
ضعیفعالی 

1.هرکه سکوت کند نجات یابد.( در جایی که حرف زدن بی نتیجه باشد ).هرکه برای خدا تواضع کند خدا او را رفعت دهد و هرکه تکبر کند خدا او را خوار کند.هرکه از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد.هرکه دیگران را ببخشد خدا او را عفو کند.


2.هرکه در مصیبت صبر کند خدا او را عوض دهد.هرکه خشم خود را فرو نشاند خدا او را اجر دهد.هرکس در معاش اندازه گیری کند خدا روزیش دهد و هرکس تبذیر کند خدا محرومش کند.هرکه به دربار سلاطین نزدیک شود به رنج افتد.هرکس در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است ( در صورتی که خود را برای مال دنیا عمدا بکشتن ندهد. )

3.هرکس در راه دفاع از خانواده کشته شود شهید است.هرکس در راه دفاع از دین کشته شود شهید است.هرکه را خدا خواسته باشد خیر دهد دانش دینی به او عنایت فرماید.هرکه مشتاق بهشت باشد در کارهای خیر بشتابد.هرکه از آتش به ترسد از شهوات خودداری کند.

4.هرکه در انتظار مرگ باشد از لذتها چشم پوشد.هرکه به دنیا بی رغبت باشد مصیبتها بر او آسان گردد.هرکه به زور و سرنیزه ی غلامان خود عزت جوید خدایش ذلیل گرداند.هرکه با ما غش و تقلب کند از ما نیست.هرکه در امر دین ما بدعتی از خود بگذارد مردود است.

5.هرکه به آرامی کار کند به مقصود رسد یا اینکه نزدیک شود هرکه عجله کند خطا کند یا به خطا نزدیک شود.هرکس خیر بکارد رغبت و خوشی درو نماید و هرکس شر بکارد پشیمانی بدرود . هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه ببخشد.هرکه میخواهد از همه گرامی تر باشد از خدا بترسد.هرکه میخواهد از همه بی نیازتر باشد به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا آنچه در دست خود است.

6.هرکه به گناهی همت گمارد سپس صرف نظر کند حسنه ای برای او بنویسید.هرکه خدا خیری به او داده باید آثارش در او دیده شود.هرکه سخنش بسیار باشد لغزشش فراوان باشد هرکه لغزشش بسیار باشد گناهش زیاد شود و هرکه گناهش زیاد شود آتش برای او بهتر است.هرکه نعمتی یافت شکر گزارد.

7.هرکه برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نمی کند هرکه به مصیبت زده ای تسلیت دهد همانند او اجر دارد.هرکه با امت من مدارا کند خدا با وی مدارا کند.هرکه عیادت مریضی کند در کار بهشتی است.هرکه با ستمگری راه رود مجرم است ( در صورتی که برای کمک کردن به ظلم او باشد یا از کارمندان او محسوب شود).

8.هرکه به جمعی شبیه شود از آنهاست ( یعنی کسی که در عقائد و کردار شبیه ملتی شود در کیفر و جزا نیز از آنها خواهد بود ). هرکه علم طلب کند خدا رزقش را کفالت کند.هرکه علمش به وی سود ندهد جهلش به او زیان رساند.هرکس را عمل عقب راند نسب جلو نبرد.هرکه قاضی شود بی کارد سرش بریده شده.

9.هرکه متاع خود حمل و نقل کند تکبر ندارد.هرکه شفاعت را تکذیب کند از آن بی نصیب است.هرکه از عمل نیک خرسند شود و از کار بد نگران مومن است.هرکه از خدا بترسد به (هنگام جوانی و نیرومندی) در طاعت بکوشد و هرکه کوشید به منزل برسد . هرکس کرامت ( وشرف ) آخرت خواهد زینت دنیا فرو نهد.

10.هرکه شب زیاد نماز بگذارد روز چهره ی نورانی دارد.هرکه دنیا را دوست دارد به آخرت زیان رساند و هرکه دل به آخرت بندد به دنیا ضرر زند.هرکه قدرت خدا را سبک شمارد خدا او را خوار کند و هرکه به قدرت خدا احترام کند خدا وی را گرامی دارد.هرکس کاری را دوست دارد خیر یا شر مثل کسی است که انجام داده.هرکه به نام خدا به شما پناهنده شد پناهش دهید و هرکه شما را به خدا قسم داد و چیزی خواست حاجتش را برآورید.

11.هرکه از شما دعوت کرد بپذیرد.هرکه احسانی به شما کرد تلافی کنید اگر نداشتید دعا کنید به قدری که بدانید جبران شده.هرکه را خدا شصت سال عمر دهد عذری برای او نگذاشته _ از جهت عمر _ هرکه چون صبح کند و خیال ظلم به کسی نداشته باشد خداوند گناهانش را بیامرزد.

12.هرکه از کرده ی زشت خود بد دل باشد خدا او را بیامرزد هرچند استغفار نکند.هرکس دیدار خدا را دوست دارد خدا دیدار او را دوست دارد و هرکه لقای حق را خوش ندارد خدا هم ملاقات او را ناخوش دارد.عالمی که علمی از او سوال کنند و جواب ندهد دهانه ی آتشین بر دهنش زنند.هرکس در خیری به رویش گشوده شد غنیمت داند چه خبر ندارد کی بسته میشود.

13.هرکه بتواند خشم خود بکار بندد و ( برای خدا ) فرو نشاند خدا ( قلب ) او را از امن و ایمان پر کند.هرکه خواهد مزه ی ایمان را بچشد مردم ( صالح ) را صرفا برای خدا دوست بدارد.هرکه مالی از راه نامشروع به چنگ آورد در راه های باطل و حوادث سخت از دست بدهد.هرکه از رفق و مدارا سهم خود را برده باشد از خیر دنیا و آخرت سهم برده. هرکه محبت خدا را بر دوستی مردم ترجیح دهد خدا او را از شر مردم حفظ کند.

14.هرکه دوست دارد در وسط بهشت مسکن گزیند از اجتماع  ( یعنی از عقائد دینی و دستورات مذهبی مسلمین ) جدا نشود.هرکس بیعت پشیمانی را فسخ کند خدا روز قیامت از لغزشهای او بگذرد.هرکه میان مادر و فرزندی جدایی افکند خدا در قیامت بین او و دوستانش جدایی اندازد.هرکه دست تنگی را گشایش دهد خدا دنیا و آخرت کارش را آسان کند.هرکه بدهکار تهیدستی را مهلت دهد یا قسمتی از طلب را به او ببخشد خدا روزی که سایه ای جز سایه خدا نیست او را در سایه عرش جای دهد.

15.هرکه در دنیا دو زبان داشته باشد خدا دو زبان آتشین برای او قرار دهد.هرکه بدون اجازه در نوشته دیگری نگاه کند گویا در آتش نگریسته . هرکه امر به معروف کند بطور معروف ( خداپسند) امر کند.هرکه چهل روز خود را برای خدا خالص کند چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری شود.هرکه به خدا و عالم دیگر ایمان دارد همسایه را گرامی دارد.

16.هرکه به خدا و روز جزا ایمان دارد سخن خیر گوید یا ساکت نشیند.هرکه کافری را مسلمان کند بهشت بر او واجب است.هرکه مسلمانی را در غیابش کمک کند خدا او را در دنیا و آخرت یاری کند.هرکه یک غصه ی دنیا از دل برادرش بردارد خدا یک غصه ی آخرت از دلش برگیرد.هرکه در پی حاجت برادرش باشد خدا در پی حاجت او باشد.

17.هرکه عیب برادرش را بپوشد خدا در دنیا و آخرت عیوبش را به پوشاند و مادامی که بنده ای در یاری برادرش باشد خدا یاور اوست.هرکس مسجدی بسازد ولو به قدر خوابگاه مرغ (قطا) خدا خانه ای در بهشت برای او بنا کند.هرکه در طلب علمی رود و بیابد دو سهم اجر دارد و هرکه برود و نیابد یک سهم . هرکه علم را وسیله شهرت قرار دهد و گوش مردم را از آوازه ی علم خود پر کند خدا در قیامت از فضیحت وی گوش مردم را پر کند و حقیر و بی مقدارش فرماید.هرکه عمل آخرت را وسیله تحصیل دنیا قرار دهد در آخرت بهره ای ندارد.

18.هرکه را احسانی کردند جبران نماید اگر بتواند بازگو کند که همین شکر احسان است.هرکه را احسانی کردند و جز ستایش تلافی دیگری نتوانست شکر گزاری کرده و اگر کتمان کرد ناسپاسی نموده.هرکه در دنیا به نسل عبدالمطلب نیکی کند و او نتواند جبران نماید من در قیامت جبرانش کنم.هرکه عورتی بیند و بپوشاند مثل کسی است که زنده به گوری را جان داده و از قبر در آورده.هرکه امید از غیر خدا برگیرد خدا تمام حوائج او ار کفایت کند و از راه بی گمان روزیش دهد و هرکس امید به دنیا بندد خدا کارش را به دنیا واگذارد.

19.هرکه به منظور ستایش مردم معصیت خدا کند همانها که چشم ستایش به آنها داشته نکوهشش کنند.هرکه برای رضای خدا کاری کرد که موجب خشم مردم است خدا از او راضی گردد و مردم را هم از وی خشنود گرداند و هرکس برای خشنودی مردم خلاف رضای خدا کند خدا بر او خشم گیرد و مردم را از او ناراضی کند.هرکه در دنیا کیفر گناه بیند ( در آخرت نبیند ) خدا عادل تر از آنست که بنده ای را دو بار کیفر دهد.هرکه در دنیا خدا گناهش را عفو کرد و وی را رسوا نکرد ( در آخرت هم مورد عفو است ) خدا کریم تر از آن است که از عفو خود بازگردد.هرکه تقوایی نداشته باشد که در خلوت او را از گناه منع کند ذره ای از علمش در راه عبادت به کار نرفته.

20.هرکه نماز را میان مردم نیکو گزارد و در خلوت بد به خدا اهانت کرده.هرکه نمازش از کارهای زشت و ناپسند جلوگیری نکند جز دوری است خدا نیفزوده.هرکه مقصدی را از طریق گناه تعقیب کند مطلوب را کمتر یابد و در مهالک بیشتر افتد.هرکس ضمیر صالحی داشته باشد خدا محبوبیتی از آن ضمیر بر چهره ی او نثار کند که معروف وی باشد.هرکه برای کاری سوگند خورد سپس کار بهتری پیش آمد کفاره دهد و کار بهتر را انجام دهد.

21.هرکه فرزند دختری یابد و به او احسان کند همان دختر سپر آتش وی شود.هرکه بدون دعوت بر سر سفره ای حاضر شود چنان است که به عنوان سرقت آمده و غارت برده.هرکه برادر مسلمانی را برای کار خیری یا رفع مشکلی به صاحب قدرتی برساند خدا روزی که قدمها می لغزد او را در عبور از صراط یاری کند.هرکه از بدعتگزاری جلوگیری کند خداوند قلبش را از امن و ایمان پر کند.

22.هرکس به بدعتگزاری اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد.هرکه سلامت بدن و امنیت خاطر و غذای یک روزش را داشته باشد گویا همه دنیا را دارد . هرکس زمام یکی از کارهای مسلمانان را بدست گیرد و خدا درباره او خیر خواهد معاون صالحی برای او بگمارد که اگر ( خدا را ) فراموش کرد تذکرش دهد و اگر متذکر بود کمکش کند.هرکس در معاشرت به مردم ستم نکرد و دروغ نگفت و خلف وعده ننمود از کسانی است که در جوانمردیش کامل و عدالتش ظاهر و برادری با او واجب و غیبتش حرام است.هرکس زبان و فرج خود را نگه دارد وارد بهشت شود.هرکس عمدا دروغی به من بندد جایش دوزخ است.

( نصایح صفحه 22 الی 28 )حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا بنده دستهایش را بسوی خدا بلند میکند و حال آنکه خوراکش حرام است و لباسش حرام است با اینحالت چطور برای او دعا مستجاب میشود و فرمود سه خصلت است که به آن سه خصلت خیر دنیا و آخرت بدست می آید یکی سپاسگذاری در برابر نعمت های پروردگار و شکیبائی هنگام سختی ها و دعا هنگام رسیدن بلا. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 359

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که اگر شما بر آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد . بعد از من یکی کتاب خدا و دیگری فرزندان من است این دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر من وارد شوند در کنار حوض کوثر پس رسولخدا فرمان به پیروی اهل بیتش داده تا روز قیامت.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 316

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکه صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد مسلمان نیست. اصول کافی جلد 3 صفحه 238

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : کسیکه در مالش با فقیر مواسات کند و به مردم از خود انصاف دهد او مومن حقیقی است. اصول کافی جلد 3 صفحه 318

   پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) :  ای علی پنج چیز دل را سخت کند و چون دل سخت شود انسان کافر شود گناه روی گناه غذا درحال سیری ظلم به مردم تاخیر نماز و غذا یا آب خوردن با دست چپ . کتاب نصایح : صفحه 218 حدیث 39

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مثل قائم ما مثل وقوع قیامت است که وقت آنرا جز خدای تبارک و تعالی نمی داند و به احدی آشکار نسازد.... جز به صورت ناگهانی پیش نخواهد آمد. کتاب بحارالانوار جلد 51 صفحه 154

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : برترین عبادت ها انتظار فرج است.    کتاب نهج الفصاحه جلد 1 صفحه 78

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : برترین عبادت ها انتظار فرج است.    کتاب نهج الفصاحه جلد 1 صفحه 78

از رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سوال شد محبوبترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود : کسی که سودش به مردم بیشتر باشد. اصول کافی جلد 3 صفحه 239

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد.  امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه 270

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکه شب را خسته از طلب حلال بگذراند شب را گذرانده و آمرزیده شده.   امالی شیخ صدوق مجلس چهل و هشتم صفحه 289

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : فرمودند چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد ویرانش کند و برکت از آن خانه ها رود : 1.خیانت 2.دزدی 3.شراب 4.زنا   امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه 398

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مردم بیشتر از همه بواسطه دو چیز به جهنم می روند : زبان و عورت. نهج الفصاحه صفحه 121 حدیث 607

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد. نهج الفصاحه صفحه 113 حدیث 570

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : دلها مانند آهن زنگ می زند . پرسیدند ؟ صیقل آن چیست ؟ فرمودند یاد مرگ و خواندن قرآن. نهج الفصاحه صفحه 189 حدیث 934

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بهترین بندگان خدا آنها هستند که به وعده وفا کنند.  نهج الفصاحه صفحه 172 حدیث 850

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند به وسیله نیکی با پدر و مادر عمر انسان را زیاد می کند. نهج الفصاحه صفحه 152 حدیث 755

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید) نهج الفصاحه صفحه 152 حدیث 754

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند جوان توبه کار را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه 151 صفحه 749

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند عبادتهایی را می پذیرد که تنها برای خدا باشد. ( ریا نباشد) نهج الفصاحه صفحه 146 حدیث 717

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه 143 حدیث 706

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است. عین الحیوه صفحه 404

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) : عبادت کردن هرچه مخفی تر انجام شود اجرش بیشتر است.    عین الحیوة صفحه 424

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوة صفحه 414

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بهترین وقتها برای مناجات و عبادت سحرها است. عین الحیوة صفحه 409

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. سفینة البحار جلد 1 صفحه 63

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم): خدای عزوجل فرموده : آن کسی که با جنگ آشکارا با من برخاسته کسی است که بنده مومن مرا اذیت و خوار کند.اصول کافی جلد 4 صفحه 53

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به ابوذر غفاری فرمودند : همانا دنیا زندان مومن است و قبر محل ایمنی و بهشت منزلگاه اوست ولی دنیا بهشت است برای کافر ( چون در آخرت به عذاب الهی دچار میشود ) و قبر محل عذاب و جهنم جایگاه اوست. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 45

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به اصحابشان فرمودند : آیا میدانید بهترین و عاقل ترین شما چه کسی است ؟ اصحاب عرض کردند نمی دانیم.فرمودند : آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را آماده آن نماید.گفتند علامات آمادگی برای مرگ چیست ؟ فرمود : دل نبستن به دنیا و توجه داشتن به آخرت و زاد و توشه برای روز وحشت و ترس که ( قیامت) است جمع کردن. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 115   

مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند : عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 284

  نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از جبرئیل سوال کردند که نزد خداوند علماء گرامی ترند یا شهدا ؟ گفت : یک نفر عالم گرامی تر است از هزار شهید.زیرا علماء به پیغمبران اقتدا کردند و شهدا به علماء اقتدا کردند. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 205

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.   جامع الاخبار و الاثار جلد 1 صفحه 409

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : شراب گرد آورنده گناه و ریشه زشتیها و کلید بدیهاست.  بحارالانوار جلد 79 صفحه 149

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : شرابخوار از رحمت خدا دور شده است شرابخوار همانند بت پرستان است و روز قیامت با فرعون و هامان محشور میشود. بحار الانوار جلد 79 صفحه 141  

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : تا زمانی که مومن در کمک به برادر مومن خود کوشا باشد خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد.   بحارالانوار جلد 74 صفحه 312

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند  ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند. محجه البیضاء جلد 3 صفحه 382

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : ای علی ! تو و شیعه ات و دوست شیعه تو در بهشت خواهد بود.و دشمن تو و غلو کننده ( درباره تو ) در آتش خواهند بود.  بحارالانوار جلد 25 صفحه 265 حدیث 4

ابن مسعود گفت : رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)( در مسجد ) به شانه ی علی (علیه السلام) زد و سپس فرمود : این ( مرد ) و شیعیان او رستگارانند.  بحارالانوار جلد 7 صفحه 178 حدیث 15

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : ابن عباس می گوید : از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره فرموده خداوند ( در قرآن ) السابقون السابقون ..... پرسیدم ؟ در پاسخ فرمود : جبرئیل گفت : آنان علی (علیه السلام) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت پیش تاختند ( رفتند ) و به الطاف و نعمت های خداوند نزدیک شدند.  بحارالانوار جلد 68 صفحه 20 حدیث 33

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) : از پرخوری بپرهیزید چون بدن را تباه می کند و بیماری به وجود می آورد و سست کننده از عبادت است.   مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 210 حدیث 6

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مسواک زدن دوازده فایده دارد : 1.دهان را پاکیزه می کند. 2.موجب خشنودی پروردگار میشود.3.دندانها را سفید میکند.4.مانع پوسیدگی دندان میشود.5.بلغم را دفع میکند.6.غذا را لذیذ میسازد.7.حسنات را دو برابر میکند.8.با مسواک زدن به سنت پیامبر (ص) عمل میشود.9.ملائکه نزد او حاضر میشوند.10.لثه را محکم می کند.11.از گذرگاه مسواک ( دهان ) قرآن عبور میکند.12.دو رکعت نماز با مسواک پیش خدا محبوبتر است از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک . روضه الواعظین صفحه 308

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش کند مثل این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالیکه روزها روزه بوده و شبها هم شب زنده داری می کرده است.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 315

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به خدا قسم که برآوردن حاجت مومن از روزه یک ماه و اعتکاف یک ماه در مسجد بهتر است.    بحارالانوار جلد 74 صفحه 285

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هنگامی که از پرداختن زکات خودداری شود زمین برکاتش را باز خواهد داشت.  وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 14

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : کسی که نیاز برادر مومن خود را برآورد مثل کسی است که روزگاری خدا را عبادت کرده است.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 302

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : سعادتمندترین مردم کسی است که با مردمان درست کار و نیکوکار معاشرت نماید.        عین الحیوة صفحه 443

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکه به مومنی در جائی که آب به راحتی بدست می آید و موجود میباشد آب دهد خداوند به او هفتادهزار حسنه می دهد و اگر درجائی که آب کم باشد به مومنی آب دهد مانند این است که دو نفر از فرزندان اسماعیل (ع) را آزاد کرده باشد.  عین الحیوة صفحه 445

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد.   عین الحیوة صفحه 414

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مومنان با یکدیگر برادرند و نیازهای همدیگر را برآورده میکنند و خداوند هم نیاز آنها را برطرف میکند. بحارالانوار جلد 74 صفحه 316

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : نگاه کردن فرزند به پدر و مادرش از روی محبت عبادت محسوب میشود.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 80

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم. تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.  امالی صدوق صفحه 125 حدیث 8

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : غضب ایمان را فاسد می گرداند چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 235

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند پاک و پاکیزه است و پاکیزگی را دوست میدارد , تمیز است و تمیزی را دوست میدارد.  میزان الحکمه جلد 4 صفحه 3302 حدیث 20314

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکس از کار خوب و نیکویش خوشحال و از کار گناهی که کرده ناراحت شود آن کس مومن است.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 87

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : رسول خدا (ص) فرمود : مومن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده. ( مراد اینکه مومن پرخوری نمی کند ولی کافر پرخوری می کند ) خصال الصدوق جلد 2 صفحه 104

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : کار خیر بسیار است و عمل کننده اش کم است.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 77

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و دیوث آن را نمی شنوند . عرض شد : ای رسول خدا دیوث کیست ؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و او بداند. خصال الصدوق جلد 1 صفحه 81

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : به همانی که جانم در دست او است هرگز علی (ع) را به جبهه جنگی در حال رفتن ندیدم جز این که دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در سمت راست ، و دیدم میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ اوست ، و فرشته مرگ جلوی اوست ، و ابری بر سرش سایه کند تا پیروزی رسد.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 206

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم): همنشینی ( رفاقت )  با اهل دین شرف دنیا و آخرت است.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 64

 جبرئیل نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد : ای محمد هرچه میخواهی زنده باش که آخر می میری ، هرکه را خواهی دوست بدار که از او جدا می شوی هر کاری را که خواستی  بکن که در مقابل کار خوب پاداش و در مقابل کار بد عذاب خواهی شد و بدانکه شرافت مرد به عبادت او است در شب و عزت مرد به بی نیازی از مردم است. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و یکم صفحه 234 حدیث 5

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : چون یکی از شما می خواهد کاری انجام دهد ، باید آنرا درست و محکم انجام دهد. سفینة البحار جلد 2 صفحه 278

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : کسی که به مسلمانی خیانت کند ، یا به او زیانی برساند ، یا به او نیرنگ بزند ، از ما نیست.  الحیاة جلد 5 صفحه 546

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکس که بدون دانش ( مهارت و تخصص ) به کاری دست زند ، بیش از اینکه آن کار را درست انجام دهد ، خراب می کند.  تحف العقول صفحه 39

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکه به امامی بی وفائی ( و عهد شکنی  ) کند با دهن کج وارد محشر گردد تا به دوزخ رود.اصول کافی جلد 4 صفحه 34

حضرت باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: پيوسته غم و اندوه گريبانگير مؤ من باشند تا براى او گناهى بجا نگذارند.  اصول كافى جلد 4 صفحه  181

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: صلوات بر من و بر اهل بيت من نفاق را مى برد. اصول كافى جلد 4 صفحه  250

اسماعيل بن عبدالخالق گويد: مردى از اصحاب پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (چندى ) بخدمت آنحضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) نيامد، (و پس از مدتى ) خدمتش رسيد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) باو فرمود: چه چيز تو را از ما دور كرده بود؟ عرضكرد: بيمارى و ندارى ، باو فرمود: آيا بتو نياموزم دعائى كه خداوند از تو بيمارى و ندارى را دور سازد؟ عرض كرد: چرا يا رسول الله ، فرمود: بگو: ((لا حول و لا قوة الا باللّه العلى العظيم ) توكلت على الحى الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ (صاحبة و لا) ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا)). گويد: پس درنگى نكرد (و طولى نكشيد) كه خدمت پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگشت و عرضكرد: اى رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خداوند بيمارى و ندارى را از من برد.اصول كافى جلد 4 صفحه  332

پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خانه هاى خود را بتلاوت قرآن روشن كنيد و آنها را گورستان نكنيد چنانچه يهودى و نصارى كردند، در كليساها و عبادتگاههاى خود نماز كنند، ولى خانه هايش خويش را معطل گذارنده اند (و در آنها عبادتى انجام ندهند) زيرا كه هرگاه در خانه بسيار تلاوت قرآن شد خير و بركتش زياد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمين مى درخشند. اصول كافى جلد 4 صفحه  413

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده : حق مسافر اين استكه چون بيمار شد رفقاى هم سفرش ‍ تا سه روز بخاطر او توقف كنند.  اصول كافى جلد 4 صفحه  494

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی. نصایح صفحه 292 تا 293

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود  مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. نصایح صفحه 292

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده : بمن ايمان ندارد كسى كه سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد ، و فرمود: اهل يك آبادى كه شب را بگذرانند و در ايشان گرسنه اى باشد روز قيامت خداوند به آنها نظر رحمت نيفكند. اصول كافى جلد 4 صفحه  493

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : کسی که مومنی را خوشحال کند مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال نماید خدا را خوشحال کرده است. بحارالانوار جلد 74 صفحه 287

رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده : عطسه براى بيمار نشانه بهبودى و آسودگى بدن اوست . اصول كافى جلد 4 صفحه  476

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : شقی و بد بخت در شکم مادر بد بخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت .         الحدیث جلد 3 صفحه 140

 رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : دنیا زندان مومن و بهشت کافران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخ .   الحدیث جلد 3 صفحه 203

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هیچ یک از مسلمین را تحقیر نکنید و کوچک نشمارید زیرا مسلمانی که در نظر شما کوچک است نزد خداوند بزرگ است .       الحدیث جلد 3 صفحه 221

 رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید .                       الحدیث جلد 3 صفحه 256

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خوشبخت كسي است كه آئين اسلام را پذيرفته و به مقدار معاش (خرج خودش) درآمد دارد و بدنش سالم است. الحديث جلد 3 صفحه 271

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : كسي كه از همه نعمت‌هاي خداوند تنها به خوردن و نوشيدني متوجه است و ديگر نعم الهي را در وجود خودش نمي‌بيند نادان و كفران كننده نعمت است ، او راه غلط را مي‌پيمايد و زود است كه به عذاب الهي دچار شود. الحديث جلد 3 صفحه 274

 رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) : از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادري كه با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بدكاري فرزندان خود و نارضايتي خويشتن را از وي فراهم آورند. الحديث جلد 3 صفحه 280

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به مردم بلا زده و جذامی , چشم خود را ندوزید و به آنها نگاه طولانی نکنید که باعث ملالت و آزردگی آنان میشود . الحدیث جلد 3 صفحه 327

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به شما درباره نو بالغان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق و قلبی فضیلت پذیرتر دارند خداوند مرا به پیامبری بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم بر خاستند سپس به آیه ای از قرآن اشاره کرد و در باره مردم کهنسال که مدت زندگی آنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دل شده اند سخن گفت . الحدیث جلد 3 صفحه 331

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : شديدترين عذاب در قيامت براي عالمي است كه به علمش عمل ننموده و دانشش او را بهره‌ مند نكرده باشد. الحديث، جلد 3 ، صفحه 382

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : از دروغگويي بپرهيزيد، گمان مي‌كنيد نجات شما در دروغ‌ گفتن است، بدانيد كه اشتباه مي‌كنيد و هلاكت شما در دروغ ‌گفتن است. الحديث، جلد 3 ، صفحه 384

 حضرت محمد‌ (صلی الله علیه و آله و سلم) : درباره انتخاب همسر فرمود : بپرهيزيد از خضراء دمن. به حضرت عرض شد: يارسول‌الله خضراء دمن چيست؟ فرمود: زن زيبايي كه از خانواده بد و پليد به وجود آمده باشد. الحديث، جلد 3 ، صفحه 391

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : براي يك مرد پس از قبول اسلام هيچ سودي بهتر از همسري با يك زن مسلمان درستكار نيست، زني كه مرد را با ديدن خود شاد سازد، از دستورش اطاعت نمايد، و در غياب شوهر حافظ عفت خويش و اموال وي باشد. الحديث، جلد 3 ، صفحه 390

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : در ضمن بيان وظائف و حقوق همسايگان فرموده است: موقعي كه براي خود و خانواده ميوه خريداري مي‌كني مقداري از آن را به همسايه اهدا كن. اگر نمي‌تواني هديه بدهي ميوه را سري و مخفيانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت ميوه را به خارج از منزل نبرد تا كودك همسايه از ديدن آن ناراحت و آزرده شود. الحديث، جلد 3 ، صفحه 388

 رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : اي جوان ازدواج كن و از زنا بپرهيز كه زنا ريشه‌هاي ايمان را از دلت برمي‌كند. الحديث، جلد 3 ، صفحه 394

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : زن را براي زيباييش به همسري مگير چه ممكن است جمال زن باعث پستي و سقوط اخلاقيش شود، و همچنين به انگيزه مالش با وي پيوند زناشويي برقرار مكن زيرا مال مي‌تواند مايه طغيان او گردد، بلكه به سرمايه دينش متوجه باش و با زن با ايمان ازدواج كن. الحديث، جلد 3 ، صفحه 394

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : كسي كه يتيمي را در خاندان خود نگهداري كند و از هر جهت در پرورش او بكوشد تا دوران كودكيش سپري گردد و از سرپرستي بي‌نياز شود با اين عمل خداوند بهشت را بر او واجب مي‌كند. الحديث، جلد 3 ، صفحه 397

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به سربازانی که از جبهه جنگ برگشته بودند فرمود : در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده آنها باقی مانده است . عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است ، فرمود جهاد با نفس . الحدیث جلد 3 ص 308

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : نیرومند و قوی و قهرمان کسی نیست که در کشتی ، رقیب خود را بر زمین زند بلکه نیرومند کسی است که در موقع خشم مالک نفس خود باشد . الحدیث جلد 3 ص 313

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : بیماران را عیادت نمایید ، و در تشییع جنازه ها بروید ، زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد . الحدیث جلد 3 ص 310
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : به مولا علی (علیه السلام) فرموده است : از رحمت و فیض الهی بی نصیب باد آن پدری و مادری که براثر سوء رفتار و گفتار خود باعث انحراف فرزندان خویش شوند و او را به ایذاء عصیانشان وادار سازند .                                                      الحدیث جلد 3 صفحه 342

آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت کودک اولیا اطفال را از زیاده روی در اعمال محبت بر حذر داشته است  , آنانکه در مهر و نوازش فرزندان افراط می کنند و باروش ناپسند خویش آنان را به بیماری خود پسندی و از خود رضایی مبتلا می نمایند مورد بد بینی پیشوایانی اسلام هستند .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: آگاه باشید بدترین مردم در امت من کسانی هستند که از ترس اذیت وآزارشان مورد احترام هستند، آگاه باشید کسی را که مردم از شرش احترام کنند از من نیست و با من بستگی روحانی ندارد.                الحدیث جلد 3 صفحه 194

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به ابن مسعود توصیه فرمودند : مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند ، تو را وادار نماید که در محیط گناه قدم بزاری و دامن خویش را به حرام آلوده گنی .                                  الحدیث جلد 3 صفحه 158

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید.     الحدیث جلد 3 صفحه 158

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند : روح متوفی (مرده) پس از مرگ ندا می دهد ای خانواده وفرزندان من ، مراقب باشید، دنیا شماها را به بازی نگیرد همانطور که مرا به بازی گرفت و اغفالم کرد اموالی از حلال و حرام جمع آوری نمودم وآنرا  برای دیگران به جای گذاردم، هم اکنون آسایش و رفاهش برای آنان است وتبعات وعوارض ناراحت کننده اش برای من، بترسید وحذر کنید از وبالی که مرا دامنگیر شده است.                          الحدیث جلد 3 صفحه 160

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزگاری بگراید.                      الحدیث جلد 3صفحه 163

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: هیچ مونی حق ندارد خود را ذلیل و پست نماید.           الحدیث جلد 3 صفحه 167

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکو کاری به فرزند خویش کمک کند راوی حدیث پرسید : چگونه فرزند خود را در نیکی یاری نمایم ؟ حضرت در جواب چهار دستور داد : 1- آنچه را که کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کند . 2- آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد . 3- او را به گناه و طغیان وادار نکند . 4- به او دروغ نگوید و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود.  الحدیث جلد 3 صفحه 344  یکی از علل دروغ گویی فرزندان تکالیف سنگین بر  آنها تحمیل نمودن و توقع بیش از طاقت از آنان داشتن است . سخت گیری های اولیاء اطفال و توقع های نادرست که فوق طاقت کودکان است آنان را به راه دروغ گویی می کشاند و این خلق ناپسند را در وجود آنان بیدار می کند .

 رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : در وصایای خود به ابوذر غفاری فرمود : ای اباذر به حساب نفس خود رسیدگی کن پیش از آنکه مورد محاسبه قرار گیری چه این کار حساب قیامتت را آسانتر می کند خود را وزن کن و بسنج پیش ازآنکه در قیامت در معرض توزین واقع شوی.و خویشتن را برای عرضه بزرگ روز قیامت  در پیشگاه الهی مهیا کن که در آنروز هیچ چیز پنهان نماند سپس فرمود ای اباذر شخص به مقام شامخ تقوی نائل نمی شود تا نفس خود را حسابرسی کند شدیدتر از حسابرسی یک شریک از شریک دیگر و بر اثر این حسابرسی دقیق ، بداند خوردنیش و نوشیدنیش و پوشیدنیش از کجا است از حلال یا از حرام ؟ ای اباذر آنکس که به حدود الهی اعتنا نمیکند و باک ندارد از چه راهی مال بدست  می آورد  خدا هم باک ندارد از چه راهی  او را به جهنم وارد نماید. الحدیث جلد 3 صفحه 369

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : مردان عاقل و درس خوانده دو قسمند : اول عالمی که به علم خود عمل می کند برای او نجات و رستگاری است . و دیگر عالمی که به دانش خود عمل نمی کند او در هلاکت و بدبختی است .                    الحدیث جلد 3 صفحه 382

 ابو ذر غفاری از مردان الهی و از صحابه محترم رسول الله بود ، روزی دچار لغزش سخن شد و در محضر آن حضرت بلال بن ریاح را به این جهت که مادرش از نژاد سیاه بود تحقیر کرد و گفت : (( یابن السوداء )) ای پسر زن سیاه ، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : از سخن ابی ذر خشمگین و ناراحت شد و در کمال تندی و شدت سخن  نادرستش را بر خش کشید و فرمود : ای ابی ذر پیمانه هیچ کس مملوع و لبریز نیست و فرزند زن سفید بر فرزند زن سیاه برتری ندارد .    الحدیث جلد 3 صفحه 133

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : از عقل , راهنمایی و هدایت بخواهید تا راه را از بیراهه بشناسید ، مبادا از راهنمائیهای عقل سرپیچی کنید که پشیمان خواهید شد .      الحدیث جلد 3 صفحه 122

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : خداوند فرموده : به رحمت من اعتماد کنید , به فضل من امیدوار باشید و با حسن ظن به من مطمئن شوید که رحمت من در این زمینه ها شامل حال مردم می شود . الحدیث جلد 3 صفحه 118

  رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود و هیزم جمع کند ، با دوش خود حمل نماید و آنرا بفروشد و از قیمتش خویش را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد بهتر از آن است که از ثروتمندی درخواست کمک نماید ، خواه مرد ثروتمند به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.       الحدیث جلد 3 صفحه 22

  حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به دست آوردن مال حلال برای تامین و گذراندن معاش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است .          الحدیث جلد 3 صفحه 8

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده است ، در هفت سال دوم زندگی فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است ، و در هفت سال سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است .الحدیث جلد 3 صفحه 103

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از حقوقی که پسر ، به پدر خود دارد این است که مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قرآن بیاموزد، او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد.الحدیث جلد 3 صفحه 85

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به کودکان خود در هفت سالگی امر کنید تا نماز بگذارند.الحدیث جلد 3 ص81

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود، آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند. الحدیث جلد 3 صفحه 77

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائیذ. الحدیث جلد 3 صفحه 58

    از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می کرد. الحدیث جلد 3 صفحه 78

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکس دانشی را به کسی بیاموزد برای آموزنده پاداش آنکس است که عمل به دانش خود کرده تا روز قیامت،و نیز حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است : هرگاه مرد بمیرد عملش تمام میشود و ارتباطش با دنیا قطع میشود مگر سه عمل که اجرش قطع شدنی نیست : 1.صدقه جاریه ( بناهای خیریه که ساخته است ) 2.علم و دانشی که مردم از آن بهره ببرند (کتابهای علمی که بعد از او باقی بماند ) 3.فرزند صالح و شایسته ای که بعد از او بماند و برای پدر طلب آمرزش کند.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 34

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : آیا شما را به سخاوتمندترین مردم آگاه نکنم ، عرض کردند چرا یا رسول الله فرمود : سخاوتمند ترین مردم خداست و من سخی ترین فرزندان آدمم و سخاوتمندترین مردم بعد از من مردی است که بعد از من دانشی بیاموزد و آن دانش را نشر دهد و پراکنده کند ، روز قیامت آن مرد از قبر برانگیخته میشود در صورتی که در حکم یک امت و جمعیت است از نظر بزرگی و نیز مردی که در راه خدا جانبازی و فداکاری کند تا کشته شود.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 34

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : بهترین و دوست ترین مومنین در پیشگاه خدا کسی است که نفس خویش را در طاعت خدا قرار دهد و امت پیغمبرش را پند و اندرز دهد و در عیبهای خویش اندیشه کند و آنها را اصلاح کند و بداند و عمل کند و بیاموزد.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 33

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بهترین انفاق مومن در پیشگاه پروردگار پندی است که بدان پند اندرز میدهد مردم پراکنده و گمراه را و خدا هم مسلم به آن پند نفع میدهد ایشان را و این موعظه بالاتر از عبادت و بندگی یکسال است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 32

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مثل کسی که علم و دانش می آموزد ولی به علمش عمل نمی کند ، مانند چراغی است که خودش را میسوزد و دیگری از نورش استفاده میکند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 36

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : در روز قیامت بنده قدم از قدم بر ندارد مگر اینکه پنج سوال از او بپرسند : 1.از عمرش می پرسند که در چه راهی مصرف کرده است .2.از جوانیش می پرسند که در چه راهی مصرف کرده ای .3.از دارائی و ثروتش می پرسند که از چه راهی درآوردی و در چه راهی خرج کردی 4.از علم و دانشش پرسند که چقدر از آن را عمل کردی. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 37

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : دانشی که بهره ای از آن برده نشود ( به آن عمل نشود ) ، مانند گنجی است که انفاق نمیشود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 37

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : دانشمند کسی است که از دنیا می هراسد میلی هم به دنیا ندارد ، زیرا که دانش او رهنمایی میکند که دنیا زهریست هلاک و تباه کننده ، پس او را وادار میکند که از هلاکت و نابودی فرار کند پس هرگاه عالم میل به دنیا کرد ، مردم می فهمند که او در گفته خود کاذب و دروغگو است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 36

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بهترین ارمغانیکه که مسلمان به برادر مسلمانش میدهد پند و اندرزیست که هدایت او را زیاد و از هلاکت نگه دارد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 31

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مرد مسلمان نخواهد بود تا زمانی که مردم از زبان و دستش در امان باشند ، و نیز مومن نمی باشد کسی که برادرش از ستم او در امان نباشد و همسایه اش از شر او ایمن نباشد و دانشمند نیست عالمی که به علم خویش عمل نکند و پرهیزکار نیست عابدی که دارای ورع نباشد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 38

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : شب معراج دیدم گروهی را که لبهای آنان را با قیچی های آتشین قیچی میکنند ، به جبرئیل گفتم این گروه چه کسانی هستند ؟ جبرئیل عرض کرد : این گروه سخنرانان و خطیبان هستند که مردم را امر به خوبی میکردند ولی خودشان را فراموش می نمودند ( و به گفته هایشان عمل نمی کردند ) اینان کتاب خدا را میخواندند اما نمی اندیشیدند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 38

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : علم و دانش را برای بزرگی و مباهات به دانشمندان نخواهید ، علم و دانش را نخواهید برای کوچک شمردن بی سوادان و سفیهان ، علم و دانش را نخواهید برای مجادله با بی سوادان ، علم و دانش را نخواهید برای خودنمائی در مجالس ، علم و دانش را نخواهید برای جلب توجه مردم به خود برای ریاست طلبی ، که هرکس هدفش از آموختن علم و دانش این چنین باشد جایگاهش دوزخ است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 39

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) به ابی ذر غفاری فرمود : جوری در دنیا زندگی کن که گویا غریبی و خود را در شمار مردگان حساب کن ، پس هرگاه شب را صبح کردی سخن از شب نگو و هرگاه روز را به شب رساندی حرفی از فردا نگو و در تندرستی خویش به فکر هنگام مریضی باش و در جوانی فکر روزگار پیری کن و در وقت زنده بودن و زندگی به فکر دوران مردن باش زیرا که نمی دانی فردا چه شرایطی از زندگی قرار میگیری. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 44

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بسیار به فکر درهم شکننده خوشیها ، مرگ باشید ، زیرا اگر شما در تنگنای ( فقر ) زندگی باشید یاد مرگ بر شما گشایش می دهد و شما را راحت میکند ، پس به زندگی خود راضی و خشنود و پابرجا میشوید ، و اگر در ثروت و دارائی زندگی باشید ، ثروت در نظر شما مبغوض میشود و کوشش در کمک کردن به فقرا میکنید و پاداش داده می شوید. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 44

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هر اندازه که قدرت دارید از غم و غصه دنیا بیرون باشید و آسوده خاطر ، زیرا هرکس به فکر دنیا باشد دلش سخت میشود و فقر و نیازمندی پیش دو چشمانش باشد به او جز همان بهره ای که برایش نوشته شده چیزی پیش نخواهد داد ، اما آن کس که همتش آخرت باشد خدا کارش را درست کند و ثروت و بی نیازیش را در دلش قرار دهد و دنیا با فروتنی به او رو آورد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 45

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : به ابی ذر فرمود : ای اباذر دنیا زندان مومن است و گورستان جایگاه ایمنی ( راحتی ) او و بهشت جایگاه مومن است ، ولی دنیا بهشت کافر است و قبر مجازات و عذابش و جهنم آرامگاه کافر است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 45

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مومن برای آخرت زاد و توشه ( کار نیک ) برمیگیرد ، ولی کافر از دنیا بهره و لذت میبرد. ای پسر آدم از حرامهای الهی خود را نگه دار تا عابد باشی و خوشنود باش به آنچه که خدا برایت قسمت کرده است تا بی نیاز ، ثروتمند باشی ، به همسایه ات نیکی کن که مسلمان باشی و همراهی کن مردم را ( در کارهای خیر ) همان طوریکه دوست داری با تو همراهی کنند ، تا با انصاف باشی. همانا پیش از شما گروهی بودند که اموال زیاد و بسیاری جمع کرده بودند و بناهای بلند و زرنگار ساختند و آرزوهای دراز داشتند ، شب را به روز گزراندند در صورتیکه بامدادان تباه شدند و خانه هایش بصورت گورستان درآمد.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 46

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : سخت ترین چیزی که بر شما بیمناکم از آن دو چیز است : یکی آرزوی دراز ، دیگری پیروی از هوای نفس ، زیرا که پیروی نفس جلوگیری میکند شما را از حق و درازی آروز آخرت را از یاد شما میبرد ، همانا خدا دنیا را می دهد به دوستان و دشمنانش ، ولی آخرت را جز به دوستانش به کسی عطا نخواهد کرد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 51

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مردم ! خویشتن را فریب ندهید زیرا که خدا چیزی را بیهوده نیافریده ، اگر چنین می بود آفریدن ذرات و مورچگان و پشه ها بیهوده بود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 51

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا خدای تعالی دنیا را خانه مصیبت و آخرت را سرای پاداش قرار داده ، پس قرارده گرفتاری دنیا را پاداش و ثواب آخرت و پاداش آخرت عوض از گرفتاریهای دنیاست ، پس می گیرد تا ببخشد و گرفتار میکند تا پاداش و جزا دهد و همانا دنیا زودگذر است و به سرعت انتقال پیدا میکند ، زینهار بترسید از شیرینی شیر دنیا که تلخی آن وقتی است که از شیر بگیرد و تو را از خود جدا کند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 57

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : مردم در دنیا میهمانانند و هرچه در دست آنان است عاریه باشد ، همانا میهمان کوچ کننده است ، عاریه هم به صاحبش برمیگردد ، آهای مردم همانا دنیا متاعست آماده که از آن نیک و بد میخورند ولی آخرت وعده ایست راست که در آن روز فرمان میدهد پادشاهی دادگر غالب پس خدا رحم میفرماید به هرکس که به نفس خویش نگاهی کند و آماده برای شب اول قبرش باشد و ریسمانش را بر گردنش افکنده باشد پیش از آنکه مرگ او برسد و آرزویش را قطع کند ، ندامت و پشیمانی برایش فایده ای ندارد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 58

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : زینهار بپرهیزید از گناهان کوچک زیرا که برای همان گناهان کوچک از طرف خدا پرسش کننده ایست و همانا گناهان کوچک بر مرد جمع میشود تا اینکه او را هلاک و تباه کند.  ارشادالقلوب جلد 1 صفحه 83

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا برای خدای تعالی فرشته ای است که هر شب فرود می آید سپس صدا میزند و می گوید : آهای بیست ساله ها سعی و کوشش کنید ، سی ساله ها زندگانی دنیا شما را نفریبد ، چهل ساله ها چه چیز را برای روز ملاقات پروردگارتان مهیا کرده اید ، ای پنجاه سالگان پیری رسید ، آهای شصت ساله ها شما مانند زراعت و کشتی هستید که فصل دروش نزدیک شده ، ای هفتاد ساله ها شما را صدا میزنند جواب دهید ، هشتاد ساله ها ساعت آخر عمر فرا رسید و حال اینکه شما بی خبرید ، بعد از آن فرشته می گوید : اگر نبود بندگانی که همیشه در رکوعند و مردانی که فروتنی میکنند و کودکان شیر خوار و چهارپایانی که سر گرم چریدن میباشند بر فراز سر شما عذاب میبارید.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 81

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : اگر می دانستید آنچه را که من میدانم مسلما کم خنده می کردید و زیاد گریه بر ( حال) خود می نمودید و به کوه و صحرا خارج می شدید و گریه بر کردار و رفتار خویش می کردید ، اگر چهارپایان می دانستند از مرگ ، آنچه را که شما می دانید گوشت چاق و فربه پیدا نمی شد که شما بخورید.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 84

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 94 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
روح زیارت ، معرفت و شناخت امام (علیه السلام) است
شنبه, 10 مهر 1400
  روح زیارت ، معرفت و شناخت امام (علیه السلام) است مردی خدمت امام رضا (علیه... ادامه مطلب...
اقتدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) در ساده زیستی
جمعه, 09 مهر 1400
اقتدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) در ساده زیستی ( فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ... ادامه مطلب...
شگفتي مردم از به امامت رسيدن امام جواد(علیه السلام) در خردسالي
جمعه, 18 تیر 1400
  شگفتي مردم از به امامت رسيدن امام جواد(علیه السلام) در خردسالي جمعي خدمت... ادامه مطلب...
موعظه‌ي امام جواد (علیه السلام) به رعايت حفظ باطن
جمعه, 18 تیر 1400
  موعظه‌ي امام جواد (علیه السلام) به رعايت حفظ باطن   ايّام منسوب به... ادامه مطلب...
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
معناى فرموده پيغمبر «صلی الله علیه و آله » «من كنت مولاه فعلى مولاه»
شنبه, 09 مرداد 1400
باب 29- معناى فرموده پيغمبر «صلی الله علیه و آله » «من كنت مولاه فعلى... ادامه مطلب...
نیازم مُبرم بشر به امام معصوم از جانب خداوند متعال
شنبه, 02 مرداد 1400
سبب بروز این همه نابسامانی پختن يك آبگوشت چقدر دقّت مي ‌خواهد اگر نمكش... ادامه مطلب...
چون محبّ علی (علیه السلام) باشی علی (علیه السلام) هم محبّ توست
شنبه, 02 مرداد 1400
چون محبّ علی (علیه السلام) باشی علی (علیه السلام) هم محبّ توست   اين قصّه را... ادامه مطلب...
بشارت اميدآفرين اميرالمؤمنين (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
بشارت اميدآفرين اميرالمؤمنين (علیه السلام) او بشارتي داده است و اميدواريم ما... ادامه مطلب...
امام اميرالمؤمنين (علیه السلام) در مقام معرّفي خود...
شنبه, 02 مرداد 1400
امام اميرالمؤمنين (علیه السلام) در مقام معرّفي خود... چند جمله‌اي هم از خود... ادامه مطلب...
قضاوت حيرت‌انگيز مولاي متّقيان حضرت علي (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
قضاوت حيرت‌انگيز مولاي متّقيان حضرت علي (علیه السلام) شريح قاضي در زمان... ادامه مطلب...
مقصود از امام مبين امام اميرالمؤمنين (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
مقصود از امام مبين امام اميرالمؤمنين (علیه السلام)  از حضرت امام باقر (علیه... ادامه مطلب...
قضاوت امام اميرالمؤمنين، علي (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
قضاوت امام اميرالمؤمنين، علي (علیه السلام)  مردي در زمان حكومت عمر، نزد او... ادامه مطلب...
تأكيد رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) …بر حكومت حضرت مهدي (علیه السلام) در خطبه‌ي غديريّه
چهارشنبه, 11 فروردین 1400
  تأكيد رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) …بر حكومت حضرت مهدي (علیه السلام) در... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
جمعه, 24 بهمن 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...